logo

Genografické DNA testy pôvodu - Genetická genealógia

Možno ste si už niekedy položili otázku: „Odkiaľ pochádzali moji predkovia? Kam siahajú moje korene?“
Možno ste sa zaoberali tvorbou rodokmeňa, alebo to máte v pláne. Určite máte množstvo nezodpovedaných otázok o svojom pôvode. DNA testy pôvodu Vám odhalia odkiaľ pochádzali Vaši predkovia, ktorí postupne osídľovali naše územie. Ak chcete vedieť viac o genetických testoch navštívte nás v Prešove na Kúpeľnej 6 v priestoroch firmy Genovital s.r.o.

História Vášho rodu

Genetická genealógia je vedný odbor zaoberajúci sa  skúmaním procesu migrácie ľudstva. Pomáha pri určovaní geografického pôvodu predkov a pri objasňovaní rodových línií a rodinných väzieb  napr. u osôb s rovnakým priezviskom.

Ako prebieha genetická analýza DNA so zameraním na geografický pôvod predkov?

Genealogické testy ponúkame vo variante testu po otcovskej a/alebo po materskej línii

Analýza so zameraním na mužských predkov (otcovská línia) sa realizuje na chromozóme Y,  ktorého nositeľom sú len muži.  Ak má žena záujem o analýzu otcovskej línie musí poskytnúť vzorku DNA pokrvne príbuzného muža napr: (otca, brata, strýka).

Genetická analýza so zameraním na ženských predkov (materská línia) sa realizuje na mitochondriálnej DNA, ktorá je prítomná v genetickej výbave mužov aj žien, ale dedí sa po matke. 

To znamená, že  testovanie materskej línie je možné u oboch pohlaví.

Výsledkom genetickej analýzy bude informácia o vašom haplotype.  Je to informácia na základe ktorej viete byť zaradení k určitej haploskupine (klanu).

Dozviete sa  informácie o pravdepodobnom geografickom pôvode vašich      predkov   s   interpretáciou   pôvodu,     charakteristiky  a  histórie  haploskupiny s mapou aktuálneho výskytu a historickými migračnými cestami nositeľov haploskupiny.

 

OTCOVSKÁ LÍNIA:

Analýza po otcovskej línii sa realizuje analýzou STR markerov na Y chromozóme. Keďže Y chromozóm je prítomný len v bunkách mužskej populácie, test je možné realizovať len u mužov.

V prípade ak má žena záujem o získanie informácii o predkoch po otcovskej línii je potrebné pre odobratie vzorky kontaktovať pokrvného príbuzného (brata, otca, strýka…).

Y-GenoGraf® test

Výsledkom Y-GenoGraf® testu je certifikát s výsledkami, ktorý obsahuje zoznam 18 markerov na určenie typu genetického profilu (haploskupiny). Genetickými analýzami populácii bolo zistené, že každý z  genetických profilov sa vyskytujú v určitých geografických oblastiach a vyznačuje sa svojou špecifickou históriou.

Výsledok testu ďalej zahŕňa interpretáciu pôvodu, charakteristík a histórie danej haploskupiny s mapou aktuálneho výskytu a historickými migračnými cestami nositeľov haploskupiny.

Y-GenoGraf®test možno  využiť aj  v prípade zhodného priezviska na potvrdenie, alebo vyvrátenie genetickej príbuznosti (spoločného predka) dvoch mužských línií.

Analýzou Y STR genetických znakov je u každej osoby získaný Y genetický profil (haplotyp). Genetickým mapovaním svetovej populácie bolo zistené, aké typy genetických profilov sa vyskytujú v určitých geografických oblastiach a že majú svoju špecifickú históriu. Typ genetického profilu (haploskupina) tak svojim spôsobom predurčuje pôvod svojho nositeľa.

Získaný genetický profil je porovnaný s referenčnou databázou genetických profilov. Výsledkom porovnania je geografická lokalizácia nositeľov zhodného alebo blízko príbuzného genetického profilu, ako má testovaná osoba. Otcovské línie všetkých týchto nositeľov zhodného profilu vychádzajú zo spoločných prapredkov a jedná sa teda o vzdialených genetických príbuzných. Z výsledkov porovnania s databázou tak možno do určitej miery odhadovať,  kde sa zdržiavali nositelia otcovskej línie testovanej osoby.

Po zaslaní objednávky a zaplatení ceny testu Vám bude zaslaná odberová súprava, ktorej súčasťou sú presné inštrukcie týkajúce sa odberu.  Odobratý genetický materiál zasielate priamo do laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o. K odobratému genetickému materiálu je potrebné priložiť podpísaný informovaný súhlas bez ktorého nie je možná realizácia genetickej analýzy. 

 

Y-GenoGraf® GENEA 39

je určený na porovnanie rodokmeňov v otcovskej línii, 18 základných + 21 expertných markerov. Možno ho objednať bez predchádzajúceho testu. Všetky testy Y-GenoGraf a Y-GenoGraf GENEA možno vykonať iba zo vzoriek osôb mužského pohlavia. Ženy musia pre analýzu dodať vzorky osoby mužského pohlavia pokrvne spriaznené s ich otcovskou líniou. Ideálne od ich otca, brata, strýka z otcovej strany, bratranca z otcovej strany, a pod.

Po zaslaní objednávky a zaplatení ceny testu Vám bude zaslaná odberová súprava, ktorej súčasťou sú presné inštrukcie týkajúce sa odberu.  Odobratý genetický materiál zasielate priamo do laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o. K odobratému genetickému materiálu je potrebné priložiť podpísaný informovaný súhlas bez ktorého nie je možná realizácia genetickej analýzy. Výsledkový protokol je vypracovaný v češtine.

 

MATERSKÁ LÍNIA:

Analýza po materskej línii sa uskutočňuje na mt-DNA  (mitochondriálna DNA), ktorá je prítomná u mužov aj žien, ale dedí sa len po matke.

Mt-GenoGraf® test

Výsledkom testu je certifikát s výsledkami, ktorý obsahuje zoznam zistených odchýlok v  HVR1 oblasti  na základe ktorých sa  určí typ tzv. klanu. Výsledok testu ďalej zahŕňa interpretáciu pôvodu, charakteristík a histórie klanu s mapou aktuálneho výskytu a historickými migračnými cestami nositeľov daného klanu na celom svete. Test zahŕňa aj porovnanie so známymi historickými osobnosťami a archeologickými nálezmi.

Vaša vzorka genetického materiálu poskytne genetický kód (sekvenciu DNA) v oblasti označovanej ako HVR 1. Tým je získaný materský genetický profil (Mt profil). Pri tomto profile sa určuje typ, ktorý definuje Vašu príslušnosť k materskému klanu (tzv. Haploskupine). Genetickým mapovaním svetovej populácie bolo zistené, že určité materské klany sa vyskytujú v určitých geografických lokalitách početnejšie, zatiaľ čo v iných menej, a majú odlišnú históriu a rôzny vek. Materský klan určuje prehistóriu testovanej materskej línie. V súčasnej dobe je známych 28 hlavných materských klanov, z toho 7 je výhradne európskeho pôvodu.

Po odoslaní objednávky a zaplatení ceny testu Vám bude zaslaná odberová súprava, ktorej súčasťou sú presné inštrukcie týkajúce sa odberu.  Odobratý genetický materiál zasielate priamo do laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o. K odobratému genetickému materiálu je potrebné priložiť podpísaný informovaný súhlas bez ktorého nie je možná realizácia genetickej analýzy.

 

Mt-GenoGraf® GENEA

Genografická analýza DNA po materskej línii zahŕňajúca podrobnejšie určenie Vášho pôvodu a umožňujúce navyše určenie príbuznosti s inými materskými líniami vo verejne prístupných databázach.

V rámci testov Mt-GenoGraf® GENEA je analyzovaná rozšírená paleta genetických variácií v mitochondriálnej DNA oblastiach HVR I a HVR II. Výsledok obsahuje mapku výskytu osôb s daným profilom a ďalej výpis detegovaných HVR1 a HVR2 variácií. V porovnaní so základným testom tak môže byť geografická oblasť najviac pravdepodobného pôvodu konkretizovaná na území jednotlivých súčasných štátov. Táto rozširujúce analýza je vhodná zvlášť pre materské línie prislúchajúce k materským klanom Helena, Uršuľa, Tara, Jasmína a Xenia. V prípade ostatných klanov možno rozšírenou analýzou získať špecifické informácie týkajúce sa daného klanu.

Príbuznosť materských línií

Okrem podrobnejšieho určenia geografického pôvodu umožňuje Mt-GenoGraf® test GENEA upresniť príbuznosť dvoch materských línií. Podmienkou je, aby sa obe porovnávané materskej línie úplne zhodovali svojimi genetickými profilmi (hodnotami genetických variácií) nájdenými základnou analýzou Mt-GenoGraf® test. Podľa súčasných poznatkov potom možno povedať, že tieto materské línie majú spoločného predka najpravdepodobnejšie 30 - 40 generácií späť. Pokiaľ sú však porovnávané materské línie, ktoré by pravdepodobne mohli byť príbuzné, tzn. pochádzajú napríklad z rovnakého regiónu, dediny, alebo to naznačujú matriky a pod., je existencia spoločného predka pravdepodobnejšie bližšie k súčasnosti. Z tohto dôvodu je genetické potvrdenie príbuznosti rozšíreným testom Mt-GenoGraf® GENEA prínosné a pre napríklad rodinnú genealógiu vhodné.

Po zaslaní objednávky a zaplatení ceny testu Vám bude zaslaná odberová súprava, ktorej súčasťou sú presné inštrukcie týkajúce sa odberu.  Odobratý genetický materiál zasielate priamo do laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o. K odobratému genetickému materiálu je potrebné priložiť podpísaný informovaný súhlas bez ktorého nie je možná realizácia genetickej analýzy. Výsledkový protokol je vypracovaný v češtine

Doplňujúce informácie nájdete tu..

 

Genetická analýza je realizovaná v spolupráci s akreditovaným laboratóriom Genomac výzkumný ústav, s.r.o. so sídlom v Prahe. Laboratórium poskytuje genetické testovanie so štatútom Neštátne zdravotnícke zariadenie a ZNALECKÝ ÚSTAV v odbore GENETIKA. 


Súvisiace produkty

Novinka
Top
Akcia
Y-GenoGraf® Genea 39 test Y-GenoGraf® Genea 39
Novinka
Top
Akcia
Mt-GenoGraf GENEA® test Mt-GenoGraf GENEA® test
Novinka
Top
Akcia
MT-Genograf BASIC Mt-Genograf test BASIC
Novinka
Top
Akcia
Y-GenoGraf® test Y-GenoGraf® test
Novinka
Top
Akcia
Mt-GenoGraf ® test Mt-GenoGraf ® test
Novinka
Top
Akcia
Y-Genograf BASIC
Novinka
Top
Akcia
Y+Mt Genograf BASIC Y+Mt Genograf BASIC
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.