Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/html/genovital.sk/web/tesmur/functions/f_common.php on line 25
Všeobecné obchodné podmienky | Genovital
logo

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, DIČ : 2023847771, Bankové spojenie: SK1209000000005138114716, e-mail: info@genovital.sk (ďalej len "obchodník").Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.genovital.sk

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, v prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ internetového obchodu Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, DIČ : 2023847771, Bankové spojenie: SK1209000000005138114716, e-mail: info@genovital.sk (ďalej len "obchodník").Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.genovital.sk

Spoločnosť Genovital s.r.o. ako obchodník je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 28646/P (ďalej len „Obchodník“). Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach  www.genovital.sk.

Nákup tovaru prostredníctvom www.genovital.sk – internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Obchodníka a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Obchodníkom. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

1.1 Popis ponúkaného tovaru a služieb

Obchodník ponúka na internetovej stránke  www.genovital.sk ponuku produktov založených na tradičných bylinných receptúrach, výživových doplnkoch, ďalšieho sortimentu a taktiež služieb v podobe genetických analýz.

Spoločnosť Genovital s.r.o. pôsobí len ako sprostredkovateľ, obchodný a reklamný partner laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o., Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6, Česká republika. Všetky procesy súvisiace s genetickou analýzou sa po prijatí vzorky laboratóriom riadia obchodnými podmienkami firmy Genomac výzkumný ústav, s.r.o, Obchodné podmienky tu.

 

2. DEFINÍCIE A SKRATKY

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

Obchodník - spoločnosť Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, DIČ : 2023847771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 28646/P.

Odberné miesto:  Genovital s.r.o., 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov

Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a obchodník jej objednávku záväzne akceptuje.

Spotrebiteľ - fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ide teda o každého občana, ktorý kupuje výrobky alebo služby pre svoju osobnú spotrebu.

Služba - Službou sa rozumie služba v podobe genetických analýz ponúkaná poskytovateľom na webovej stránke www.genovital.sk.

Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, alebo služby, ktoré sa nachádzajú v internetovej ponuke obchodníka, pričom môže ísť o sortiment v súvisiaci s predmetmi podnikania obchodníka v zmysle platného výpisu z Obchodného registra.

Kúpna cena – cena uvedená na stránke www.genovital.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné.

Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).

Zmluvné strany – obchodník a kupujúci.

Objednávka – obchodný doklad potvrdzujúci predaj určitého tovaru.

 

3. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného obchodníkom na internetovej stránke obchodníka www.genovital.sk uzavretá spôsobom podľa nasledujúcich Obchodných podmienok.

Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.

Obchodník garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke www.genovital.sk v čase objednania tovaru.

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke obchodníka spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

Kupujúci si môže na internetovom obchode www.genovital.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo PRIDAŤ TENTO TOVAR DO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA.

Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla PRIDAŤ TENTO TOVAR DO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA , tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do nákupného košíka pomocou tlačidla KÚPIŤ.

Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.

Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu a fakturačnú adresu a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru – e-mail, telefón.

Ďalej si zvolí spôsob doručenia, spôsob platby.

Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI A DODACÍMI PODMIENKAMI a odošle objednávku tlačidlom ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená obchodníkovi a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude obchodník považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá kupujúci.

Obchodník zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.

Ak takýto email kupujúci nedostane, obchodník objednávku z technických dôvodov nedostal. V takomto prípade je potrebné obrátiť sa na obchodníka telefonicky.

Po odovzdaní tovaru dopravcovi bude objednávke priradené jedinečné číslo umožňujúce sledovanie zásielky až do okamihu doručenia dopravcom.

Odoslanou objednávkou sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu.

Obchodník potvrdí odoslanú objednávku kupujúceho po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Pri potvrdzovaní objednávky obchodník overí obsah objednávky kupujúceho, a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Obchodník sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00.

Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný v pracovných dňoch v lehote do 24 hodín. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude kupujúci informovaný buď e-mailom alebo telefonicky a s obchodníkom sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky kupujúceho chýba na sklade obchodníka nejaký objednaný tovar, obchodník môže zmeniť objednávku a vyexpedovať jej časť, teda tovar, ktorý je momentálne na sklade, o čom bude kupujúci taktiež informovaný, najčastejšie telefonicky, alebo sa obe strany dohodnú na inom postupe.

Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach obchodníka umiestnenými na www.genovital.sk sú nezáväznými údajmi.

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany obchodníka. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že obchodník nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávka sa stornuje zaslaním emailu na e-mailovú adresu, (info@genovital.sk) uvedením slova STORNO v predmete. V prípade stornovania potvrdenej objednávky vzniká obchodníkovi právo na náhradu škody, hlavne preukázateľne vynaložené náklady

Storno objednávky zo strany Obchodníka

Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, obchodník bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon č. 108/2024) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa

prevzatia tovaru
uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,

 

do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

 


Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

a) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na e-mailovú adresu obchodníka: info@genovital.sk musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom, v prípade, že mu tento bol doručený, do sídla obchodníka na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie kupujúci svoje číslo účtu pre vrátenie peňazí.

Formulár je zverejnený  www.genovital.sk

2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa ods. 1 tohto článku, okrem zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak:

 


došlo k úplnému poskytnutiu služby
poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
b) Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: spoločnosť Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
tovar nesmie javiť známky používania,
tovar musí byť nepoškodený,
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva – objednaný tovar, faktúra),
kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
obchodník odporúča, aby kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko obchodník neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k obchodníkovi,
tovar, ktorý kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru obchodník vráti peniaze za tovar kupujúcemu bez nákladov za doručenie, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa s kupujúcim na inom spôsobe úhrady, ak kupujúcemu nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.
tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený, doporučene a poistený,) nakoľko obchodník neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám,
v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude obchodník žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


6. SPÔSOB DORUČENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností obchodníka dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 1-14 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.  Tovar na sklade odosielame v čo najkratšom možnom čase.

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená obchodníkom, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky obchodníkovi. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke obchodníka www.genovital.sk, v čase odoslania objednávky kupujúceho Obchodníkovi.

Všetky kúpne ceny sú uvedené v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet obchodníka alebo uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou alebo v hotovosti na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo v hotovosti alebo platobnou kartou pri dobierke prostredníctvom zmluvného kuriéra.

Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

Kuriér DPD
Osobný odber Prešov
Odberné miesto DPD Pickup
Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom.

Kupujúci je informovaný, že jeho zásielka je odoslaná e-mailom. V prípade výberu doručenia kuriérom mu príde od dopravcu informácia o dátume a čase doručenia.

Pred doručením tovaru kuriér obvykle kupujúcemu zavolá, či ho nájde na zadanej adrese a v prípade, že tam nie je, môže sa s ním dohodnúť na inom čase a mieste doručenia zásielky.

b) platba - hradí kupujúci týmto spôsobom:

Platba bankovým prevodom : Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet dvoma spôsobmi:

bankovým prevodom z Vášho účtu,
zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet.
Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Zaplatený tovar bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet bude odoslaný.

Platba dobierkou : Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Platba platobnou kartou prostredníctvom GP Webpay.

Osobný odber v priestoroch prevádzky firmy Genovital s.r.o., Kúpeľná 6, 080 01 Prešov. Tovar je možné prevziať po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a to prostredníctvom e-mailu: info@genovital.sk, alebo prostredníctvom telefonickej dohody na tel. č.: +421905665653.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená obchodníkom, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a obchodník nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, obchodník bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Ak Kupujúci obdrží notifikačný e-mail s textom „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“, zásielku môžete očakávať o 1 – 3 pracovné dni.

Môže sa stať, že notifikačný e-mail o potvrdení alebo ozname stavu objednávky nedorazí ku Kupujúcemu z dôvodu nastavení filtra spamu u jeho poskytovateľa e-mailu. V takom prípade Obchodník odporúča overiť si stav telefonicky na čísle: +421 905 665 653 alebo e-mailom na adrese: info@genovital.sk.

 

7. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Všetok tovar, ktorý obchodník predáva, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.

 

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. Obchodník nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní kupujúci informuje obchodníka emailom na info@genovital.sk.

Ak nastane nejaký iný problém (napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru s dátumom exspirácie, s inou šaržou, s nesprávnou cenou) a chybu spôsobil obchodník, kupujúci obchodníka ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

číslo objednávky,
číslo daňového dokladu o kúpe tovaru,
označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

Kupujúci taktiež môže poslať tovar aj s originálnym obalom na našu adresu spolu s popisom závady a dokladom o kúpe. Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

V termíne do 30 dní bude Obchodník informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

UPOZORNENIE

Užívanie produktov, ktoré na našej webovej stránke www.genovital.sk ponúkame, nemá za úlohu nahradiť plnohodnotnú liečbu ochorení. Akákoľvek aplikácia týchto produktov je osobnou vecou zákazníka a on sám je zodpovedný za ich použitie.

Rovnako ako pri liečbe ochorení tradičnými farmaceutickými prípravkami, môžu sa účinky produktov prípad od prípadu mierne líšiť.

Dôrazne doporučujeme, aby hlavne v závažných prípadoch, konzultovali naši zákazníci svoj liečebný postup so svojim ošetrujúcim lekárom, alebo sa obrátili na príslušných špecialistov z oblasti medicíny

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči obchodníkovi uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.


Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam je zverejnený na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

10. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU

a) Obchodník má právo na náhradu škody (podľa ust.paragraf  420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp.  neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve obchodníka si v prípade zvolenia osobného odberu neprevzal v určenej lehote na  odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v týchto VOP, podľa ktorých je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

b) Pri určovaní výšky náhrady škody, obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli a realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

c) Obchodník má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodník zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy obchodníka. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Obchodník získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.genovital.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Informácie, ktoré poskytnete obchodníkovi prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (Kuriér - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru, spracovanie ekonomickej agendy, IT a technická podpora). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky kupujúceho. Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť obchodníkovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť obchodníkovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti obchodníka a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje obchodníkovi tento súhlas na dobu neurčitú.

Internetový obchod www.genovital.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kupujúci má  právo:

kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
požadovať prístup ku svojim osobným údajom
právo na ich opravu alebo výmaz
právo na obmedzené spracovanie
vzniesť námietku proti spracovaniu
na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslí, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR
V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môže kupujúci obrátiť na kontaktnú adresu: Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, mail: info@genovital.sk, tel.číslo: +421 905 665 653.

Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obchodník si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto Obchodných a dodacích podmienok . Zmena účinnosti Obchodných a dodacích podmienok nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle obchodníka www.genovital.sk ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia;

Tieto Obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2024.

 

Prílohy

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.